Bestuur

Het NBOV-bestuur wordt benoemd door de Ledenraad en bestaat uit minimaal 3 personen. Het bestuur bestuurt de vereniging en is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid en de financiële gang van zaken. Met de directeur ontwikkelt het bestuur een beleids- en financieel kader (meerjarenplan, jaarplan en begroting). De Ledenraad keurt dit goed.  Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en is klankbord van en naar de leden. Het bestuur kan deze taken overdragen aan de voorzitter en/of de directeur.

 

Profiel

De bestuursleden van de NBOV vertegenwoordigen alle leden met verschillende bedrijfstypen: van klein tot (middel)groot, uit grote steden en uit kleine dorpen, patissiers, brood- en banketspecialisten, met en zonder lunchroom. Bestuursleden worden gekozen op basis van een functieprofiel. Daarbij spelen verenigingsgevoel, een brede maatschappelijke oriëntatie, bestuurlijk inzicht en interesse in de beleidsonderwerpen van de NBOV een belangrijke rol. De voorzitter van het bestuur is ook voorzitter van de Ledenraad. De voorzitter is het boegbeeld van de vereniging en stemt deze en andere taken af met de directeur van de organisatie.

 

Procedure(s)

Bestuursleden van de NBOV worden benoemd voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor 2x 3 jaar. In bijzondere gevallen kan een bestuurslid nog eens voor 3 jaar worden herbenoemd.

Over vacatures in het bestuur worden de leden geïnformeerd. De voorwaarden voor een voordracht als bestuurslid staan in de statuten.

Profiel bestuurslid

Samenstelling 

Bestuur

Daniëlle Uljee
Voorzitter
Sjaak Bosch
Vice-voorzitter
Gé Hendricksen
Penningmeester
Ellen Grootkarzijn
Bestuurslid
Jeroen Hilvers
Bestuurslid