Coronavirus: NOW-regeling

17 nov 2020

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 80% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen.  Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%. 

Hieronder geven wij kort aan wat de regeling inhoudt. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid. De NOW vraagt u aan via het UWV met dit aanmeldformulier.

 

NOW 3 (loopt tot 13 december 2020)

 

Voorwaarden voor de aanvraag

 • Ten minste 20% omzetverlies ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet van 2019. De regeling geldt ook als u geen gebruik maakte van NOW 1 en/of NOW 2. 
 • De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet worden ingelicht over de ingediende aanvraag.
 • U moet uw medewerkers stimuleren om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of scholing (inspanningsverplichting).
 • U moet uw best doen om een medewerker naar ander werk te begeleiden, als de arbeidsovereenkomst met een medewerker eindigt, door welke oorzaak dan ook (inspanningsverplichting, deze komt i.p.v. de eerdere ontslagboete).
 • Als u tijdens de NOW 3.1 periode een ontslagvergunning op bedrijfseconomische gronden aanvraagt, dan moet u verplicht contact opnemen met UWV voor ondersteuning bij de begeleiding naar ander werk.
 • Uitkeren van dividend en bonussen aan de directie is verboden. Binnen concernverband gelden speciale regelingen. Het verbod geldt voor het boekjaar waarin de periode valt waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Is uw boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan geldt het verbod voor 2020. 
 • U moet voldoen aan administratieverplichtingen om te kunnen controleren of de aanvraag op juiste gronden is gedaan. De afrekening dient u achteraf in, zo nodig voorzien van een derden verklaring of een accountantsverklaring.

 

De nieuwe NOW-regeling

NOW 3 is opgedeeld in kwartalen. NOW 3.1 kijkt naar het 4e kwartaal 2020, NOW 3.2 naar het 1e kwartaal 2021 en NOW 3.3 naar het 2e kwartaal 2021. Voor elk tijdvak doet u een afzonderlijke aanvraag. U kunt prima voor het ene tijdvak wel en voor het andere geen aanvraag indienen. In NOW 3.1 is uw omzetverlies minimaal 20%. Voor een aanvraag voor NOW 3.2 en NOW 3.3 moet het omzetverlies ten minste 30% zijn. 
 

Berekening omzetverlies

De basis voor de tegemoetkoming is omzetverlies. Daarbij wordt uw omzet vergeleken met de gemiddelde kwartaalomzet over 2019 (dus uw omzet over 2019, gedeeld door vier). Voor de omzet over deze periode heeft u de volgende opties:

 • Heeft u een aanvraag ingediend voor NOW 2, dan sluit de omzetperiode aan op de omzetperiode die u in NOW 2 gebruikt hebt. Zag NOW 2 toe op de maanden juni t/m september (NOW 2 zag toe op een periode van vier maanden), dan ziet NOW 3.1 (verplicht) toe op de maanden oktober t/m december. NOW 2 kon ook toezien op de maanden juli t/m oktober of augustus t/m november. In die gevallen heeft NOW 3.1 betrekking op uw omzet in de maanden november t/m januari respectievelijk december t/m februari.
 • Heeft u geen aanvraag ingediend voor NOW 2, dan kunt u nu vrij uw omzetperiode kiezen: oktober/november/december, november/december/januari of december/januari/februari. U maakt uw keuze kenbaar in het aanvraagformulier en kunt daar achteraf niet meer op terugkomen.

 

Bijzondere situaties

Heeft u in de periode januari 2019 tot en met februari 2020 een onderneming overgenomen of een bedrijfsonderdeel afgestoten? Dan geldt een speciale regeling. Maakt u onderdeel uit van een concern dan moet het omzetverlies voor het concern als geheel bepaald worden, inclusief buitenlandse groepsonderdelen met Nederlands SV-loon. Het omzetverliespercentage van de groep geldt dan voor alle bedrijfsonderdelen met personeel. Elk bedrijfsonderdeel dient een eigen NOW-aanvraag in.

Heeft de groep minder dan 20% omzetverlies maar een individueel bedrijfsonderdeel komt wel boven dit percentage uit, dan kan dat bedrijfsonderdeel onder voorwaarden een eigen aanvraag indienen.

Grondslag subsidie
NOW 3.1 wordt gebaseerd op de loonsom over de maand juni. Voor werkgevers die salaris per week of per vier weken betalen, is de norm het salaris in periode 7. Vakantiegeld wordt geëlimineerd uit de NOW-grondslag (behalve bij oproepkrachten waar de vakantiegeldvergoeding onderdeel is van het uurloon), en ook vaste eindejaarsuitkeringen, een 13e maand of een andere extra loonbetaling die los staat van prestaties van een werknemer maken geen deel uit van de NOW-grondslag. Voor oproepkrachten wordt het salaris vermenigvuldigd met factor 0,926. Salarissen boven € 9.538 worden tot dat bedrag afgetopt.

Subsidie
De subsidie wordt berekend volgens de volgende formule:

Loonsom (juni, of periode 7 met een opslag van 8,33%) x omzetverliespercentage x 3 x 140% x 80%. Toelichting:

 • Factor 3: de subsidie ziet toe op een periode van drie maanden.
 • 140%: bovenop de loonsom geniet u een toeslag van 40% voor de dekking van sociale premies, pensioenpremies en vakantiegeld.
 • 80%: de subsidie is maximaal 80%; onder NOW 1 en NOW 2 was dat nog 90%. In NOW 3.2 wordt dat 70%, onder NOW 3.3 60%.


Pijnpunten: krimpende loonsommen en ontslag
De ervaringen met NOW 1 en NOW 2 leren dat een krimpende loonsom kan leiden tot flinke terugbetalingsverplichtingen. Nieuw in NOW 3.1 is dat de eerste tien procent lagere loonsom geen effect heeft op de afrekening. Bespaart u in de maanden oktober, november en december meer op uw loonsom, dan wordt op de afrekening van NOW 3.1 een korting toegepast volgens de volgende rekensom:

90% van de werkelijke loonsom over het 4e kwartaal 2020 x 140% x 80%

N.b.: alles wat u in het 4e kwartaal 2020 op uw loonsom bespaart ten opzichte van (90% van) uw loonsom over de maand juni/periode 7, levert u vrijwel geheel in. In de loonsomkorting wordt geen rekening gehouden met het omzetverliespercentage. Bij een flink lagere loonsom kan dat leiden tot een forse terugbetalingsverplichting.

In NOW 3.2 en NOW 3.3 mag de loonsom nog wat verder krimpen ten opzichte van de referentiemaand zonder dat dat tot kortingen leidt:

 • NOW 3.2: tot 15% straffeloos besparen op uw loonsom
 • NOW 3.3: tot 20 straffeloos besparen op uw loonsom 

Maar elk tijdvak geldt: voor de loonsom blijft juni/periode 7 de norm.

Onder NOW 1 en NOW 2 gold er nog een boete bij een ontslagaanvraag via het UWV. In NOW 3 is die boete komen te vervallen.

Voorschot
Net zoals in de vorige edities is het voorschot 80% van de berekende subsidie. Een eventuele nabetaling volgt nadat de eindafrekening is ingediend.
 

NOW 1 en 2 

Het eerste en tweede gedeelte van de NOW zijn beëindigd per 6 juni en 31 augustus 2020.  

Afrekening NOW 1

Sinds begin oktober kunt u de afrekening indienen voor NOW 1. Daar heeft u 24 weken de tijd voor, en in sommige gevallen zelfs 36 weken. Binnen ons kantoor is een team zich aan het voorbereiden welke werkzaamheden nodig zijn om de afrekening te kunnen opstellen. We nemen met u contact op zodra we hiermee aan de slag kunnen.

Hebt u eerder NOW 1 en/of NOW 2 aangevraagd en is inmiddels duidelijk dat u er geen recht op had? Dan kunt u, in plaats van het afwachten van de afrekening, ook een verzoek indienen bij het UWV om uw NOW-aanvraag te laten vervallen. Per kerende post ontvangt u dan een briefje met het verzoek om de subsidie terug te betalen. U bespaart zich daarmee de administratieve last van de afrekening.

 

Overige financiële regelingen

Naast de NOW heeft de overheid nog meer financiële regelingen. Hier vindt u een overzicht van de regelingen

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV