Loonregres, wat is dat?

10 juli 2023

Een lid belt ons met de mededeling dat een medewerker buiten werktijd een ongeval heeft gehad waaraan een andere persoon schuldig is. Deze medewerker kan hierdoor niet werken, maar de werkgever moet wel de loon- en re-integratiekosten betalen zolang de medewerker ziek is. Dit voelt erg onredelijk en het lid vraagt zich af wat hij/zij hiermee kan.

Voor bovenstaande situatie is een regeling in de wet opgenomen, het ‘loonregres’. Hierin is geregeld dat de werkgever van de arbeidsongeschikte medewerker een schadevergoeding kan vorderen bij de persoon die schuldig is aan het ongeval.


Wat valt onder de schadevergoeding?

Deze schadevergoeding bestaat uit het loon dat de werkgever tijdens ziekte moet doorbetalen. Hieronder valt alleen het nettoloon. Premies die de werkgever betalen vallen hier dus niet onder. Wel moet de werkgever daadwerkelijk financieel nadeel hebben. Als de werkgever verzekerd is voor de loondoorbetaling tijdens ziekte, dan valt dit buiten de schadevergoeding. In dat geval kan bijvoorbeeld de verzekeraar dit deel vorderen bij degene die aansprakelijk is.

Ook de redelijke re-integratiekosten die werkgever voor deze zieke medewerker maakt, vallen onder deze schadevergoeding.
 

Ongeval tussen medewerkers?

Is de schuldige een andere medewerker? Dan geldt bovenstaande regeling niet, tenzij aangetoond kan worden dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij deze medewerker. Het maakt daarbij niet uit of het ongeval op de werkplek heeft afgespeeld of daarbuiten.

 

Wat valt niet onder de schadevergoeding?

Bedrijfsschade en kosten voor een vervangende arbeidskracht vallen niet onder deze regeling. Het regresrecht is beperkt tot de schadeposten waarop de medewerker zelf aanspraak kan maken. Misgelopen omzet doordat er minder is geproduceerd vanwege het wegvallen van personeel of de kosten van vervangend personeel is dit natuurlijk niet.

 

Informeer uw verzekering

Wij raden u aan om ook uw arboverzekeraar op de hoogte te brengen van het feit dat een derde aansprakelijk is voor het ongeval. Zoals besproken kan ook de verzekering een deel schadevergoeding vorderen bij deze persoon.

 

 

 

 

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan