Loonsverhoging

Afhankelijk van onderhandelingen met de medewerker, promotie, ervaring en/of cao-verhogingen, kan het loon van medewerker stijgen. Loonsverhoging kan dus goed samenhangen met de beoordeling die u de medewerker geeft. Hieronder zetten wij een aantal situaties voor u uiteen.

Collectieve loonsverhoging

In de cao staan collectieve loonsverhogingen die per een bepaalde datum ingaan. Deze afspraken worden door cao-partijen gemaakt. Deze verhogingen hangen samen met indexering, inflatie en de arbeidsmarkt. Behalve door uw lidmaatschap bij de NBOV (waar u kunt meepraten in de Klankbordgroep cao) heeft u op deze verhogingen verder geen invloed. 


Periodieke loonsverhoging

In de cao staan loontabellen. De loontabellen hebben schalen en treden. Horizontaal staan de schalen die iets zeggen over de functie van de medewerker. Verticaal staan de treden die iets zeggen over de ervaring en/of beoordeling van de medewerker. 

Voor de periodieke loonsverhoging geldt als uitgangspunt dat u deze jaarlijks per 1 januari toekent, totdat het maximum van de schaal is bereikt. De medewerker krijgt er dan een trede (verticaal) bij en daarmee een hoger uurloon. De periodieke loonsverhoging hoeft in de volgende situaties niet toegepast te worden als de medewerker op of na 1 oktober:

  • In dienst komt
  • 21 jaar wordt
  • Promotie maakt

Voor de medewerker die een uurloon ontvangt dat in het gearceerde (gekleurde) gedeelte van de schaal ligt, is het mogelijk een periodiek niet toe te kennen. U dient dan wel een voortgangsgesprek te voeren en schriftelijk vast te leggen dat u op basis van die beoordeling niet overgaat tot het toekennen van een periodiek. Hiervoor gebruikt u een beoordelingsformulier. 

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV