Bestuur

 

Het NBOV-bestuur bestaat uit een goede afspiegeling van de leden: brood- en banketbakkers en ondernemers met verschillende bedrijfstypen. De bestuursleden (her)kennen de belangen, vragen en problemen van de leden. De bestuursleden komen uit verschillende delen van het land, zodat de verschillende regio’s goed zijn vertegenwoordigd. Het bestuur bepaalt de strategie en beleidslijnen van de vereniging, zoals afgesproken in de algemene ledenvergadering (ALV). De uitgangspunten worden vastgelegd in een beleidsplan. De bestuursleden vertegenwoordigen de vereniging en zijn daardoor ook klankbord van en naar de leden.

Profiel

De bestuursleden van de NBOV vertegenwoordigen verschillende bedrijfstypen: van klein tot (middel)groot, uit grote steden en uit kleine dorpen, patissiers, brood- en banketspecialisten, met en zonder lunchroom. Bestuursleden worden gekozen op basis van een functieprofiel en daarnaast op basis van bedrijfstype, regionale spreiding en beschikbaarheid. Ook verenigingsgevoel, bestuurlijk inzicht en interesse in de beleidsonderwerpen van de NBOV spelen een belangrijke rol.

Procedure(s)

Bestuursleden van de NBOV worden benoemd voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor 2x 3 jaar. Als deze termijn afloopt, kunnen bestuursleden volgens een speciale regeling voor nog eens 3 jaar worden herbenoemd.

Vacature(s) 

Vacatures in het bestuur worden kenbaar gemaakt aan de leden. NBOV-leden kunnen als bestuurslid worden voorgedragen door het NBOV-bestuur. Ze kunnen ook zichzelf kandidaat stellen als zij 25 handtekeningen van collega-NBOV-leden verzamelen. Op dit moment zijn er geen vacatures voor het NBOV-bestuur.

Statuten NBOV

De statuten van de NBOV zijn goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering op 3 november 2011.

Statuten NBOV