bestuur tijdens ledenvergadering

ALV wordt Ledenraad (LR) 

 

Tot 21 april 2022 was de Algemene Ledenvergadering (ALV) het belangrijkste orgaan in de vereniging. De ALV stelde de missie, visie en strategie vast, de (meer-)jarenplannen en het jaarverslag en de jaarrekening. Daarmee hield de ALV toezicht op het bestuur.  Op 13 oktober 2021 besloten de leden om de structuur van de NBOV aan te passen.  Op 21 april 2022 vond de laatste ALV plaats, waarin de statuten werden gewijzigd. Dit betekent dat een Ledenraad de taken van de ALV overneemt.

De statuten van 7 juli 2022 vindt u hier.

 

Wat is er veranderd?

In het ‘oude’ model werd veel overgelaten aan het bestuur. Zowel de voorbereiding als besluitvorming en uitvoering. De jaarlijkse toets door de ALV was vooral formeel door een kleine groep van leden. In het nieuwe model worden meer leden betrokken bij de vereniging, maar wel met verschillende taken. Aan de voorkant van het proces, als er besluiten moeten worden genomen over de inhoud. Aan de achterkant van het proces bij de toetsing.  

De ledenraad (LR)

De LR neemt de taken en bevoegdheden over van de ALV, en bestaat uit 12 personen. De Ledenraad is een afspiegeling van de leden van de vereniging en is inhoudelijk betrokken bij de vaststelling van de missie, visie en strategie. De Ledenraad toetst of het bestuur zijn bestuurstaken goed uitvoert binnen de kaders van die strategische visie.

Commissies

Voor relevante inhoudelijke onderwerpen vraagt het bestuur advies aan ledencommissies. Dat gebeurt op verschillende inhoudelijke onderwerpen zoals de cao, onderwijs, vaktechnische zaken. De directie heeft - met de organisatie - de rol om al deze zaken te regelen. Zowel wat inhoud betreft als het proces.

Bestuur

De taken van het bestuur zijn niet aangepast. Wel is er een duidelijke profielschets gemaakt en zijn de statuten aangepast aan wijzigingen in de wet. Hier staat meer informatie over het bestuur.

 

Eerste vergadering Ledenraad (LR) op dinsdag 24 januari in Gouda

Op de agenda stond een aantal formele stukken die door de LR zijn goedgekeurd:

  • Verenigingsreglement: hierin staat het profiel van leden van de LR, het bestuur en commissies staat en hoe zij werken.
  • Code voor goed bestuur: daarin staan spelregels over hoe met elkaar om te gaan, over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, belangentegenstellingen, transparantie, betrokkenheid, naleving enzovoort.
    Deze Code geldt voor leden van bestuur, Ledenraad en commissies.
  • Verslag ALV 21 april 2022
  • Jaarverslag 2021 is getoetst door de Kascommissie (Don Fredriks, Banketbakkerij van Dijk, Gouda en Jack de Wit, De Wit’s Bakkerij, Den Bosch) en goedgekeurd door de accountant.

Daarnaast heeft de LR de plannen voor 2023 besproken die door de organisatie en bestuur zijn voorbereid.  

Meer informatie?  Marie-Hélène Zengerink 06-51806347

Jaarverslag 2021