bestuur tijdens ledenvergadering

Algemene ledenvergadering (ALV) 

 

Alle leden van de NBOV vormen samen de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV komt jaarlijks in elk geval één keer bijeen. Tijdens die vergadering legt het bestuur verantwoording af over het beleid en de financiën in het afgelopen jaar. Ook worden de begroting en bijbehorende activiteiten voor komend jaar vastgesteld en benoemt de ALV de NBOV bestuursleden. Vóór de ALV worden het verslag van de laatstgehouden ALV en de financiële verantwoording op de website voor leden gepubliceerd.

 

De verenigingsstructuur van de NBOV wijzigt

De Algemene Ledenvergadering besloot op 13 oktober 2021 om de structuur van de NBOV aan te passen. Doel is leden meer betrekken bij de vereniging en een duidelijk verschil aanbrengen tussen bestuur, toezicht en uitvoering. Zodra de notaris de aanpassingen heeft verwerkt wordt de statutenwijziging voorgelegd. Wat verandert er?

In het kort betekent dit dat het bestuur bestuurt binnen de kaders van de strategische visie die de ledenraad vaststelt. Ledencommissies adviseren het bestuur inhoudelijk over relevante punten. De ledenraad toetst het uitgevoerde beleid.

Leden die graag betrokken willen zijn bij de inhoud van het beleid kunnen zich aanmelden voor één van de commissies. Leden die willen meedenken over de strategie van de NBOV kunnen zich kandidaat stellen voor de ledenraad.

 

1. De ledenraad neemt de rol van de ALV over

De ledenraad bepaalt het strategisch beleid van de vereniging op voorstel van het bestuur: vooraf de inhoudelijke en financiële kaders goedkeuren (jaarplan en begroting) en achteraf toezicht houden (jaarverslag en jaarrekening).

De ledenraad wordt – voor 3 jaar - gekozen door de leden en is een afspiegeling van de vereniging. De 12 leden vertegenwoordigen de segmenten klein, middel en groot (op basis van omzet). Elk lid kan zich kandidaat stellen als hij/zij voldoet aan het profiel: 

 • Brede belangstelling voor de branche
 • Denkt en besluit mee over al het verenigingsbeleid
 • Is geen belangenbehartiger van een bepaalde groep
 • Kan zelfstandig een oordeel vormen, is niet afhankelijk van andere ledenraadsleden, het bestuur en de directeur
 • Heeft gevoel voor het democratische karakter van de ledenraad
 • Gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen
 • Communiceert gemakkelijk
 • Heeft voldoende tijd om de vergaderingen bij te wonen
 • Is geen bestuurslid of commissielid

Klik hier voor meer informatie over de taken en bevoegdheden van de ledenraad.

 

2. Ledencommissies adviseren het bestuur

Het aantal commissies wordt uitgebreid. Naast de cao-commissie worden meer commissies ingesteld om de inbreng van leden te vergroten. De directie zorgt ervoor dat de commissies op tijd worden geraadpleegd om het bestuur te kunnen adviseren over relevante onderwerpen zoals onderwijs, vak en voedselveiligheid en ondernemerschap (klimaat, regeldruk etc.). Voor de commissieleden geldt dat zij interesse hebben/mee kunnen en willen denken over de onderwerpen die in de betreffende commissie aan de orde komen.

 

3. Het bestuur bestuurt en is verantwoordelijk

Het bestuur bestuurt de vereniging en is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid en de financiële gang van zaken. Het bestuur ontwikkelt, met de directeur, een beleids- en financieel kader (meerjarenplan, jaarplan en begroting). De ledenraad keurt dit goed. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, al dan niet samen met de directeur.

 

4.Andere vormen van ledenbetrokkenheid

 • Jaarlijkse bijeenkomst voor alle leden, waarin leden met bestuur en ledenraad over het beleid van de vereniging kunnen spreken
 • Digitale en landelijke/regionale bijeenkomsten
 • Ledenonderzoeken en –peilingen
 • Doelgroepgerichte informatievoorziening.
 • Netwerkbijeenkomsten voor leden met dezelfde achtergrond of interesse of belangstelling voor specifieke thema’s (die betrekking hebben op het eigen bedrijf); Bekende netwerken zoals ‘bedrijfsopvolging’, ‘startende ondernemers’ en de Vrouwenvakgroep worden uitgebreid met bijvoorbeeld de netwerkgroep ‘Next Level’ of Jonge Ondernemers.