In dienst zijn

Handige checklists, stappenplannen en voorbeelddocumenten tijdens het dienstverband. Hier treft u ook de veranderingen aan met betrekking tot de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). 

WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is in aantocht. Deze wet brengt een groot aantal veranderingen met zich mee op fiscaal (ww-premie hoog/laag) en arbeidsrechtelijk gebied. De wijzigingen hebben wij in het kort weergegeven op onderstaande flyer.

Flyer WAB: overzicht wijzigingen

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

WAB-to-do-lijst: check- en to-do-lijst voor de aanloop naar 1 januari 2020

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Kort gezegd komt het erop neer dat vast minder vast wordt en flex minder flex waarmee de kloof tussen vaste en flexibele contracten kleiner wordt gemaakt. Wat moet u regelen vóór de WAB in werking treedt: 
 

Fiscaal

Alle werknemers met een vast contract moeten per 1 januari 2020 een volledig ingevulde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben.

Informatie voor werkgever WW-premie hooglaag 2020 gewijzigde versie 16-12-2019

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Addendum arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd WW-premie

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Voorbeeldbrief werknemer vast contract

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

 

Arbeidsrecht

Het kan zijn dat uw oproepkrachten vanaf 1 januari 2020 een aanbieding moeten krijgen voor een contract met een vast aantal uren.

 

Oproepovereenkomst WAB 

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Voorbeeldbrief wijziging arbeidsovereenkomst

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Belonen

Werknemers worden beloond voor hun inzet en geleverde prestaties. Belonen vormt hiermee een kostenpost voor organisatie waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. De functies in de bakkerijsector worden gewaardeerd aan de hand van het functiewaarderingssysteem ORBA.

ORBA is de methode van AWVN om functies te analyseren, te wegen en te waarderen. De focus ligt op de output: de verwachte bijdrage aan het bedrijfsresultaat van elke functie. Het functiewaarderingssysteem maakt de onderlinge rangorde tussen functies, de hiërarchie, duidelijk. ORBA zorgt zo voor objectieve en transparante onderbouwing van beloningsverschillen.

Het is de bedoeling dat elke werkgever de bedrijfsfunctie vergelijkt met één van de 45 voorbeeldfuncties in de cao. Elke voorbeeldfunctie is gekoppeld aan een salarisschaal. Wanneer een voorbeeldfunctie is gevonden die het meest lijkt op de functieomschrijving van de medewerker, dan wordt gekozen voor de bijbehorende salarisschaal.

Toeslagen

Koningsdag - 27 april 2020

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Lustrumviering bevrijdingsdag - 5 mei 2020

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Hemelvaartsdag - 21 mei 2020

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Personeelshandboek

In een personeelsreglement zijn arbeidsvoorwaarden opgenomen die niet in de individuele arbeidsovereenkomsten staan maar waar de werkgever zijn werknemers wel aan wil binden. Bij het invoeren van een personeelshandboek moet in de standaardarbeidsovereenkomsten die de werkgever gebruikt voor nieuwe werknemers,  worden opgenomen dat het personeelshandboek onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst.

Voorbeeld personeelshandboek met uitleg

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Voorbeeld protocol sociale media

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Voorbeeld protocol cameratoezicht

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Gedragscode

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Kassa-instructie

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Sleutelverklaring

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Vakantie en verlof

In de cao is geregeld dat de werknemer in totaal recht heeft op vijf keer de arbeidsomvang per week (vier weken wettelijk en één week bovenwettelijk). De wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen worden tegelijkertijd opgebouwd.

Checklist vakantieaanvraag

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Vakantie(verzuim)kaart

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Vakantie(verzuim)kaart deelnemers vitaliteitsregeling

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Vakantie-uren opnemen tijdens ziekte (overeenkomst)

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Naast het recht op vakantie, heeft een werknemer in bijzondere gevallen ook recht op bijzonder verlof. Er zijn een aantal verschillende vormen van bijzonder verlof, te weten calamiteitenverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, kort- en langdurend zorgverlof en onbetaald verlof. 

Checklist zwangerschaps- en bevallingsverlof

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Onbetaald verlof

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Ziekteverzuim

De wet geeft een werknemer gedurende een periode van 104 weken aanspraak op doorbetaling van (een deel van) het loon als hij of zij de bedongen arbeid niet of in mindere mate kan verrichten als gevolg van ziekte, zwangerschap of bevalling. Sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter rust op de werkgever de plicht zich in te spannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren en is de werknemer op zijn beurt ook verplicht om zo goed mogelijk mee te werken aan een spoedige re-integratie.

Controlevoorschriften bij ziekte worden ook wel 'verzuimreglement' genoemd. De werknemer is verplicht om de controlevoorschriften op te volgen, mits ze redelijk zijn, schriftelijk zijn vastgelegd en de werknemer niet verplicht wordt de werkgever te informeren over de aard van zijn ziekte. Dit document voldoet aan die voorwaarden en is geschikt om opgenomen te worden op bijvoorbeeld uw intranet, in uw personeelshandboek of in een separate regeling over verzuimbeleid.

Voorbeeld controlevoorschriften/verzuimprotocol bij ziekte

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Checklist verzuimgesprek

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Tips om een verzuimgesprek te voeren

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek heeft tot doel om inzicht te krijgen in de voortgang van de gemaakte afspraken en het functioneren van de werknemer. Het functioneringsgesprek vindt minimaal eenmaal per jaar plaats. Bij voorkeur net voor of net na de zomer. 

Het functioneringsgesprek

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Voorbeeld uitnodiging functioneringsgesprek

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Persoonlijk functioneringsformulier

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV